Ikepin & Meg get married Oct 20, 2001

Tsubaki, Yukari, Kaku, Yuka, Tetsuya, Kusama, Kyoko // Nishikawa, Yukari, Kyoko, Anna

Meg & Anna / Meg & Kaku / Tetsuya & Anna

The Family, Iwano scaring Anna, the other newlyweds Yukari & Iwano

Mama, Anna & the Louis Vitton sales girls, a tired Anna sleeps on the subway home from the party

@