Anna eating Bananas, Keiko, Keimei & Atsuko

Picnic in Chigasaki

@

@