The original Kiyouras - Atsuko, Kyoko, Keimei & Shogo / Alice doing pumpkin bowling

Anna, Darren, Alice & Kyoko / Toshie & Ayano

Alice, Jiji (with his Canada umbrella hat) & Anna get the witches brew / Shingo, Shogo, Toshie & Ayano