@

Anna overpowers Kyoko

@

Anna takes on Atsuko

@