Toshi, Shogo & Shingo cheering the annual Ekiden marathon runners // Jiji, Baba & Alice

Anna & Shingo

@

@