Beautiful Sept day in Chigasaki / Toshie & Shingo at the beach

Jiji, Anna, Shogo // Shingo plays the guitar

@