Aunt Kyoko & Shingo // Shingo holding Anna's finger

Shingo at 4 months

Mayumi, Ko-chan & Natsuki

@

@

@